Home » Manajemen Fakultas

Manajemen Fakultas

 

NAMA JABATAN
Ns. H. Abdul Wahab Pakaya, S.Kep., M.M., M.Kep Dekan
Ns. Pipin Yunus, M.Kep Wakil Dekan
Fatma Zakaria, S.ST., M.Keb Ka.Prodi D-IV Kebidanan
Masmuni Wahda Aisya, S.ST.,M.Keb Sekprodi D-IV Kebidanan
Ns. Rona Febriona, S.Kep.,M.Kes Ka.Prodi Ilmu Keperawatan
Ns. Harismayanti, M.Kep Sekprodi Ilmu Keperawatan
Ns. Andi Akifa Sudirman, M.Kep Ka.Prodi Profesi Ners
Ns. Firmawati, M.Kep Koordinator Profesi Ners
Ns. Sabirin B. Syukur, M.Kep Kepala Lab. Kesehatan
Alfian Karim, S.Kom Kepala Tata Usaha